PRIVACY VERKLARING LEDEN

Vereniging Viering Nationale Feest- en gedenkdagen (VVNF), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VVNF
Postbus 57
7090 AB Dinxperlo
Internet: www.vvnf.nl
E-mail:  info@vvnf.nl

De voorzitter is de functionaris gegevensbescherming van VVNF Dinxperlo. Hij/zij is te bereiken via info@vvnf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VVNF Dinxperlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VVNF Dinxperlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van onze ledenadministratie zoals dat bij een vereniging van toepassing is.
 • Het verstrekken van persoonlijke ledenkaarten.
 • Het uitvoeren van toegangscontroles tijdens onze evenementen
 • Het vesturen van nieuwsberichten naar onze leden
 • Het incasseren van de jaarlijkse contributie en/of extra kosten bij verlies ledenkaart.
 • Om u te kunnen bellen/mailen indien nodig.

Hoe leggen wij de gegevens vast

De persoonsgegevens van onze leden worden vastgelegd in een database.
opgeslagen op een computer, eigendom van VVNF.
De computer waarop deze is geïnstalleerd is beveiligd.
Toegang tot deze computer heeft uitsluitend de ledenadministrateur.
Van elk verenigingsjaar bestaat een totaaloverzicht van onze leden, welke aansluiting vindt bij onze financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VVNF Dinxperlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren of om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens van onze leden:
Conform de wettelijk gestelde eisen aan onze financiële administratie:  7 kalenderjaren, gerekend vanaf het einde van het verenigingsjaar waarin u zich afmeld als lid van onze vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

VVNF Dinxperlo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVNF Dinxperlo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen*. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVNF Dinxperlo en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leden@vvnf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. VVNF Dinxperlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

*) mochten de persoonsgegevens deel uitmaken van een onderbouwing van onze financiële administratie, dan blijven de gegevens wel in ons bezit, maar worden dan uitsluitend gebruikt om aan wettelijke eisen voor onze administratie te kunnen voldoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVNF Dinxperlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via leden@vvnf.nl