Lidmaatschap VVNF (algemene voorwaarden en spelregels)

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor natuurlijke personen vanaf 16 jaar (peildatum is 6 mei), die woonachtig zijn in Dinxperlo, De Heurne, Breedenbroek, IJzerlo, Sinderen, Voorst of Suderwick. Leden ontvangen een ledenpas, waarmee recht op toegang wordt verkregen tot door de VVNF georganiseerde activiteiten. Toegang is te allen tijde onder voorbehoud en ledenpassen kunnen door het bestuur worden ingenomen bij misdragingen en/of oneigenlijk gebruik.

Let op:  Bij gezinnen dient ieder gezinslid apart te worden opgegeven.

Ieder lid ontvangt zijn eigen ledenpas, die strikt persoonlijk is.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering in het najaar en wordt gepubliceerd in Dinxpers Nieuws en op www.vvnf.nl. Aanmelding als lid van de vereniging is mogelijk vanaf 1 september tot en met 28 (29) februari op www.vvnf.nl of telefonisch op nummer 06-51126480 (vanaf 1 september tot en met 28 (29) februari, op werkdagen, iedere maandag tot en met donderdag ’s avonds tussen 8 en 10 uur).

Door aanmelding als lid gaat u akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van de contributie in het eerste kwartaal van het jaar. U dient er voor zorg te dragen dat ten tijde van de incasso van de contributie er voldoende saldo op uw rekening staat. In die gevallen waarbij incasso niet mogelijk is, wordt u eenmalig aangeschreven met het verzoek de verschuldigde bedragen zelf over te maken.

Indien deze bedragen alsnog vóór 15 april door de vereniging zijn ontvangen op bankrekening nummer NL09 RABO 03139 60 860 blijft het lidmaatschap gecontinueerd. Indien geen betaling is ontvangen worden de resterende nummers uit de administratie verwijderd en is uw ledenpas ongeldig gemaakt.

Adreswijzigingen kunnen aan de ledenadministratie worden doorgegeven op www.vvnf.nl of via telefoonnummer 06-51126480, wederom tussen 1 september en 28(29) februari. U krijgt een vervangende pas toegezonden met de aangepaste gegevens en u dient de oude pas te retourneren. Melding van verloren ledenpassen is eveneens mogelijk op www.vvnf.nl of telefonisch op 06-51126480 tussen 1 september en 28(29) februari. Vervanging van verloren passen is ook gratis. Indien u op een later tijdstip eventueel toch weer uw pas terugvindt, dient u deze alsnog te retourneren.

De praktijk heeft geleerd dat veel van onze leden pas op het allerlaatste moment constateren, dat zij hun ledenpas kwijt zijn. Om deze leden toch tegemoet te komen, biedt de ledenadministatie een extra gelegenheid van 1 maart tot 20 april. U kunt uw melding dan uitsluitend nog telefonsich doen! En vervanging is dan niet meer gratis, maar kost 50% van de op dat moment geldende contributie. Bovendien wordt de pas niet meer thuisbezorgd, maar dient u deze af te halen. Tijdstip en locatie wordt u meegedeeld door de ledenadministratie.

Een lid (bankrekeninghouder) kan van zijn/haar rekening ook de contributie laten incasseren van van alle personen waarmee hij/zij een huishouding voert. Gezinsleden jonger dan 16 jaar zijn gratis jeugdlid mits één van de ouders/verzorgers lid is van de VVNF. Tevens kan een lid (bankrekeninghouder) van zijn/haar rekening de contributie laten incasseren van personen buiten zijn/haar huishouding, maar wel woonachtig in één van de bovengenoemde woonplaatsen. Tenslotte kan ieder lid (in gestelde woonplaatsen en bankrekeninghouder) van zijn/haar rekening de contributie laten incasseren van gastleden (16 jaar of ouder en niet meer dan het aantal gezinsleden), woonachtig buiten één van de bovengenoemde woonplaatsen.